Tag: Yorùbá

IPADABO

(Lati inu owe: Teni begi loju)Igi aruwedandan ni, Igi le ge, E o fa tu. Ti e o…

LISTEN WELL

Who is wise? Let him come, Wisdom beckons at him. Who can stand? Stand not to hear this, You can’t…

OYE LAYE

(Lati inu owe: Eniyan laso mi) Bi eni ba mooru, T o si aya si,…